Regulamin Newslettera

Regulamin newslettera Air-Com

§ 1 Definicje

 1. Newsletter - nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
 2. Sklep - sklep internetowy „Air-Com” prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.air-com.pl.
 3. Usługodawca - wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów: Dariusz Temperowicz (nr NIP 8951236924, nr REGON 021225599, działający pod firmą Dariusz Temperowicz Air-Com Pneumatyka-Automatyka) - wspólnik spółki cywilnej oraz Paweł Oskroba (nr NIP 8951238840, nr REGON 021226311, działający pod firmą Paweł Oskroba Air-Com Pneumatyka-Automatyka) - wspólnik spółki cywilnej, prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą Air-Com Pneumatyka - Automatyka s.c., nr NIP 8951812517, nr REGON 932991905, ul. Wrocławska 41, 55-095 Długołęka.
 4. Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Wiadomości email wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres email podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. Usługobiorca, w celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres email, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres email, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres email, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 4. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ustępie 5 lub wysyłając wiadomość na adres email Usługodawcy: sklep@air-com.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@air-com.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma Air-Com Pneumatyka-Automatyka s.c. z siedzibą w Długołęce, ul. Wrocławska 41, 55-095 Długołęka;
 2. z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: [rodo@air-com.pl];
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu świadczenia usługi Newslettera;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się z Newslettera lub zgłoszenia wniosku o usunięcie Państwa danych;
 5. w przypadku wyrażenia większej ilości zgód, podane dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 6. przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody;
 7. w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością otrzymania od Nas Newslettera;
 9. podane dane osobowe nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim;
 10. podane dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji o aktualnych promocjach.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres email Usługodawcy: sklep@air-com.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.