Dostawca pneumatyki i automatyki z najszerszą ofertą w Polsce. Ponad 700 000 produktów dla każdej gałęzi przemysłu.

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego air-com.pl określający zasady sprzedaży prowadzonej za jego pośrednictwem na rzecz Przedsiębiorców

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 2. Konsument - osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny
 3. Konto - nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie
 4. Kupujący - Przedsiębiorca dokonujący lub zamierzający dokonać zakupów w Sklepie
 5. Oddział - oddział Sprzedawcy w Polsce nie będący Siedzibą Sprzedawcy, wskazany w Sklepie
 6. Opiekun - przedstawiciel Sprzedawcy przypisany Kupującemu w związku z korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu
 7. Przedsiębiorca - podmiot nie będący Konsumentem
 8. Regulamin - niniejszy regulamin
 9. Sklep - sklep internetowy „Air-Com” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.air-com.pl
 10. Siedziba Sprzedawcy - siedziba Sprzedawcy mieszcząca się w Długołęce przy ul. Wrocławskiej 41
 11. Sprzedawca - wpisany do Krajowego Rejestru sądowego (KRS 0000861793; REGON 932991905) prowadzący działalność w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialności spółki komandytowej pod nazwą Air-Com Pneumatyka Automatyka spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa NIP 8951812517 ul. Wrocławska 41 55-095 Długołęka.
 12. Zamówienie - oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru oraz jego cenę.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są przez Sprzedawcę wyłącznie z Przedsiębiorcami.

§ 3 Dane Kontaktowe

 1. Adres pocztowy: Air-Com Pneumatyka - Automatyka Sp. z o. o Sp. k., ul. Wrocławska 41, 55-095 Długołęka.
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Numer telefonu: +48 71 799 45 81 

§ 4 Złożenie zamówienia

 1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.
 2. Aby złożyć Zamówienie Kupujący musi założyć Konto w Sklepie, w sposób i na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się do swojego Konta, a następnie dodać właściwe towary do koszyka w Sklepie, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić ich parametry.
 4. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie.
 5. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.
 6. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, na adres e-mail przypisany do Konta.
 7. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.
 9. Sprzedawca przekaże Kupującemu drogą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

§ 5 Koszt zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie stanowią ceny netto, do których należy doliczyć właściwy, wskazany w Sklepie, podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia oraz w odpowiedniej zakładce w Sklepie, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku towarów wysyłanych z zagranicy koszt dostarczenia towaru jest ustalany między Stronami indywidualnie.
 4. W przypadku gdy zamówienie będzie obejmować towary sprowadzane spoza Polski na specjalne zamówienie Kupującego dostawa takich towarów może się wiązać z dodatkowymi kosztami, o których Kupujący zostanie poinformowany.
 5. Sprzedawca przewiduje możliwość organizowania czasowych promocji w Sklepie m.in. w zakresie wprowadzenia darmowej dostawy dla zamówień przekraczających określoną kwotę. Szczegóły dotyczące aktualnych w danym momencie promocji będą się znajdować w Sklepie.

§ 6 Płatności

 1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania Zamówienia:
  1. z góry - przelewem na konto Sprzedawcy,
  2. za pobraniem tj. gotówką kurierowi podczas dostarczenia towaru do Kupującego,
  3. kartą płatniczą w momencie odbioru osobistego towaru przez Kupującego w Siedzibie Sprzedawcy,
  4. gotówką w momencie odbioru osobistego towaru przez Kupującego w Siedzibie Sprzedawcy.
 2. W poszczególnych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z odroczonego terminu płatności – Kupujący zainteresowany takim rozwiązaniem powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie powinien zapłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Faktury wysyłane droga elektroniczną zostaną przekazane na adres e-mail Kupującego przypisany do Konta. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 7 Realizacja zamówienia

 1. Zakupione w Sklepie towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy spedycyjnej.
 2. Szczegóły dotyczące metod dostawy dostępne są podczas składania zamówienia oraz w odpowiedniej zakładce w Sklepie.
 3. Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a w przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w Siedzibie Sprzedawcy w Dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 po otrzymaniu informacji, że towar jest gotowy do odbioru lub w Oddziale po uprzednim umówieniu tego z ze swoim Opiekunem.
 5. Czas potrzebny na wysłanie przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia określony jest w opisie każdego z produktów w Sklepie, natomiast czas potrzebny na dostarczenie wysłanego zamówienia określony jest na właściwej podstronie w Sklepie.
 6. W przypadku, gdy Kupujący jako sposób dostawy towaru wybrał odbiór osobisty, termin wysłania towaru oznacza moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru w Siedzibie Sprzedawcy lub w Oddziale.
 7. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 11.
 8. Terminy wskazywane przez Sprzedawcę dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w Dni robocze.
 9. W przypadku gdy na zamówienie składa się kilka produktów co do zasady termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji jednak na podstawie indywidualnych ustaleń między Stronami Sprzedawca może zrealizować gotową część zamówienia wcześniej.
 10. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 4 towary mogą zostać wysłane i dostarczone oddzielnie, we właściwych dla siebie terminach.
 11. W przypadku gdy Kupujący zdecydował się na płatność z góry za zamówienie rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.

§ 8 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach określonych przez Kodeks cywilny:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania towaru Kupującemu.
 4. Reklamację składaną w oparciu o rękojmię należy wysłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi w razie potrzeby Kupujący jest obowiązany na swój koszt dostarczyć wadliwy towar do Siedziby Sprzedawcy.
 6. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: [email protected].
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 21 dni.

§9 Zwroty towaru

 1. Możliwość zwrotu towaru odbywa się wyłącznie za zgodą Sprzedawcy, na wniosek Kupującego przesłany w formie pisemnej. wyrażoną przez Kupującego na piśmie. Air-Com Pneumatyka-Automatyka Sp. z o. o. Sp. k. może uzależnić wyrażenie zgody od zapłaty przez Kupującego odstępnego w kwocie stanowiącej 30% (słownie: trzydzieści) wartości netto całego zamówienia lub wyższej, w przypadku, jeśli koszty związane z zakupem i realizacją całego zamówienia przekroczyły tę kwotę.
 2. Kupujący jest uprawniony do dokonania zwrotu towaru za zgodą Sprzedającego i pod warunkiem braku istnienia jakichkolwiek uszkodzeń towaru i jego opakowania oraz pokrycia pełnych kosztów transportu zwracanego towaru do magazynu, z którego nastąpiła dostawa dla Kupującego.
 3. Rozliczenie za zwracany towar dokonywane będzie poprzez wystawienie i doręczenie Kupującemu faktury korygującej wraz z fakturą obciążającą za zwrot towaru i koszty transportu
 4. Rozpatrywanie spraw, które dotyczą chęci zwrotu towaru odnoszą się tylko zamówień zrealizowanych do 3 miesięcy od daty wystawienia rzeczonej faktury.
 5. Dokumenty korygujące dotychczasowe rozliczenia nabywca otrzymuje w ciągu 30 dni od daty przyjęcia zwrotu towaru.
 6. Z uwagi na indywidualny charakter projektu, zwrotowi nie podlegają wyprodukowane na zamówienie siłowniki pneumatyczne, odcinki węży, sprężyny gazowe oraz pozostałe produkty wykonywane lub sprowadzane na indywidualne zamówienie Kupującego.
 7. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

§10 Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma Air-Com Pneumatyka-Automatyka Sp. z o. o. Sp. k.  z siedzibą w Długołęce, ul. Wrocławska 41, 55-095 Długołęka;
 2. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected];
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b) RODO w celu zarejestrowania się w Sklepie/serwisie oraz złożenia zamówienia;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu usunięcia konta w serwisie www.air-com.pl lub zgłoszenia wniosku o usunięcie Państwa danych;
 5. w przypadku wyrażenia większej ilości zgód, podane dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 6. przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody;
 7. w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością zarejestrowania się w Sklepie/serwisie oraz złożenia zamówienia;
 9. podane dane osobowe nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim;
 10. w przypadku złożenia zamówienia, Państwa dane będą przekazane firmie kurierskiej w celu dostarczenia złożonego zamówienia;
 11. podane dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji o aktualnych promocjach.

§ 11 Wymogi techniczne

 1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies z dostępem do sieci Internet, a dla założenia Konta i dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

§ 12 Konto

 1. Konto jest niezbędne do dokonywania zakupów w Sklepie.
 2. Konto pozwala Kupującemu m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień oraz samodzielną edycję swoich danych w Koncie.
 3. Założenia Konta dokonuje się w pierwszej kolejności przez wypełnienie właściwego formularza w Sklepie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym formularzu.
 4. Następnie Sprzedawca weryfikuje dane wprowadzone przez Kupującego, zwłaszcza pod kątem tego czy dany Kupujący jest Przedsiębiorcą.
 5. Sprzedawca może poprosić Kupującego o przekazanie dodatkowych informacji czy dokumentów, w tym pełnomocnictw, mających na celu zweryfikowanie Przedsiębiorcy, a także osoby go reprezentującej.
 6. Z momentem rejestracji (założenia Konta) i przekazania przez Sprzedawcę danych dostępowych do Konta Kupującemu tj. loginu i hasła, zostaje zawarta pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z Konta, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy, na adres email podany w § 2 Regulaminu swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Kolejne umowy sprzedaży zawierane są na podstawie niniejszego regulaminu do momentu poinformowania Kupującego przez Sprzedawcę o jego zmianie.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy (w tym za poniesione szkody) względem Kupującego, za wyjątkiem odpowiedzialności, o której mowa w § 8 Regulaminu jest wyłączona.
 3. Każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.
 4. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku ewentualnych sporów sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Siedziby Sprzedawcy.

 

Bądź n@ bieżąco

 send mail icon.png [32.20 KB]Każdego miesiąca na Twojej skrzynce e-mail. Garść cennej wiedzy o produktach i rozwiązaniach w pneumatyce. Dzielimy się z Tobą fachową wiedzą, praktycznymi poradami o komponentach, które sprzedajemy. 

Wybierz region